ç ok azgı ndı …

Merhabalar ad 305 m tamer bursada oturuyorum ba 351 305 mdan ge ccedil en bir Halkalı Ucuz Escort olay 305 anlatmak istiyorum ya 351 305 m 25 bu olay ge ccedil en hafta oldu internetten tan 305 351 t 305 287 305 m sibel isminde ki 29 ya Halkalı Yabancı Escort 351 305 nda ki bayan giresunda oturuyor ve evli kendisiyle sohbet ederken bursal 305 oldu 287 unu ve yaz 305 n bursaya ailesinin yan 305 na geldi 287 ini ouml Halkalı Anal Escort 287 rendim asl 305 nda niyetim hi ccedil k ouml t uuml de 287 ildi sibelle bir ka ccedil ay sohbetten sonra art 305 k birbirimize g uuml venimiz tamamen Halkalı Masöz Escort artm 305 351 t 305 sibel e 351 iyle aras 305 nda olan problemleri e 351 inin onu aldatt 305 287 305 n 305 falan da yazm 305 351 t Halkalı Otele Gelen Escort 305 ama ben hala onunla ilgili bi hisse kap 305 lmam 305 351 t 305 m ve ona bu durumu atlatmas 305 nda yard 305 mc 305 olmaya ccedil al 305 351 t 305 287 305 m 305 belli eden c uuml mleler kuruyordum bi zaman sonra sibel bana kar 351 305 bi 351 eyler hissetti 287 ini itiraf etti sebebiyse samimi olmam ve ilk defa benim ona kar 351 305 kamera a ccedil ma teklifinde bile bulunmam 305 351 olmamm 305 351 tabi buna ccedil ok 351 a 351 305 rd 305 m ama yinede bu durumun evlili 287 ine zarar vermesini istemiyordum konu 351 malar 305 m 305 z devam ederken zamanla cinselli 287 e kayd 305 bunu sibel kasten yap 305 yordu ccedil ok a ccedil 305 kt 305 bana arkada 351 lar 305 m 305 beraber oldu 287 um bayanlar 305 soruyordu benim de kendimden ya 351 ccedil a b uuml y uuml k bayanlardan ho 351 lan 305 yor olmam onun ho 351 una gitmi 351 ccedil uuml nk uuml o da benden b uuml y uuml kt uuml haziran 305 n ortalar 305 nda bursaya geldi geldikten bir iki g uuml n sonra cepten arad 305 ve m uuml saitsem bulu 351 mak istedi e 351 inin eczanesi oldu 287 u i ccedil in giresunda kalm 305 351 t 305 ilk ba 351 ta i 351 im oldu 287 unu s ouml yledim ama yalan att 305 287 305 n 305 biliyorum Pirin ccedil Handa seni bekliyorum deyip telefonu y uuml z uuml me kapatt 305 bende tecav uuml z edecek de 287 il ya gideyim ikna ederim belki dedim ve yan 305 na gittim ilk kez kar 351 305 la 351 305 yorduk ve olduk ccedil a g uuml zeldi parf uuml m uuml ten kokusu beni etkilemi 351 ti ama ona belli etmemeye ccedil al 305 351 t 305 m bunlar 305 neden yapt 305 287 305 m 305 bilmiyorum normalde b ouml yle bi f 305 rsat elime ge ccedil ti 287 inde kesinlikle de 287 erlendirirdim ama onunla sohbet etmek ccedil ok g uuml zeldi ve sohbet s 305 ras 305 nda cinselli 287 i hi ccedil d uuml 351 uuml nm uuml yordum neyse biz sohbet ederken bu ak 351 am seninle olmak istiyorum deyiverdi sibel bunu istedi 287 ine emin misin dedim ccedil uuml nk uuml bunun evlili 287 ine zarar vermesini istemiyorum dedim bana a 351 305 k olmaya ba 351 lad 305 287 305 n 305 ve beni d uuml 351 uuml nmeden edemedi 287 ini s ouml yledi benimle bir gelecek umut etmemesini s ouml yledi 287 imde tabi ki seninle bir gelece 287 imiz olamaz ben evliyim sen uuml niversite okuyan gelecek planlar 305 yapan birisin ama ben mutlu olmak istiyorum hayat 305 mda ilk defa kocamdan ba 351 ka birisiyle yat 305 cam ve bunun sen olmas 305 n 305 istiyorum dedi samimiyetine inand 305 m i ccedil ten konu 351 tu 287 u belli oluyordu biraz sohbetten sonra bursada evleri oldu 287 unu ve oraya gidebilece 287 imizi s ouml yledi Ataevlerde ki evlerine gittik hemen ouml p uuml 351 mek istedi ama izin vermeyip sakin olmas 305 n 305 istedim yerinde duram 305 yordu benim sakin ve a 287 305 r tavr 305 m onu daha ccedil ok ate 351 liyor gibiydi evi biraz gezdim olduk ccedil a zevkli d ouml 351 enmi 351 ve yeni temizlendi 287 i belli oluyordu sibel bunun plan 305 n 305 ba 351 tan yapm 305 351 bu belliydi salona ge ccedil ip koltu 287 a oturdum sibel gelip direk kuca 287 305 ma oturdu harikas 305 n kelimesi a 287 z 305 ndan ccedil 305 kt 305 287 305 gibi dudaklar 305 ma yap 305 351 t 305 bende kar 351 305 l 305 k vermeye ba 351 lad 305 m ve birbirimizi ok 351 ayarak bi s uuml re ouml p uuml 351 t uuml k sonra uuml zerinde beyaz g ouml mle 287 i ccedil 305 kartt 305 ve s uuml tyeniyle kal 305 p benim pantolonumun d uuml 287 melerini ccedil ouml zmeye ba 351 lad 305 ilk defa senin sikini yalayaca 287 305 m dedi 287 inde heyecanlanm 305 351 t 305 m dilini sikimin ucunda gezdirip a 287 z 305 na almaya ba 351 lad 305 acemili 287 i ccedil ok belliydi di 351 lerini de 287 dirmemeye ccedil al 305 351 mas 305 n 305 s ouml yledim ve daha iyi yalamaya ba 351 lad 305 bi s uuml re sonra kuca 287 305 ma tekrar ccedil ektim ve dudaklar 305 na ouml p uuml c uuml k kondurum koltu 287 a uzanmas 305 n 305 sa 287 lad 305 m memeleri olduk ccedil a g uuml zeldi diri ve b uuml y uuml kt uuml ler bende onun krem rengi keten pantolonunu ccedil 305 kard 305 m dantelli ince kilodu ve s uuml tyeniyle harika duruyordu omuzlar 305 ndan ba 351 layarak boynunu ve kulak memelerini yalamaya ba 351 lad 305 m sibelin inlemesi beni daha ccedil ok azd 305 r 305 yordu yava 351 ccedil a g ouml 287 uuml slerine indim ve beyaz s uuml tyenini ccedil 305 kartt 305 m memelerinin etraf 305 nda dilimi yava 351 ccedil a gezdirip sibeli ccedil 305 ld 305 rtmaya do 287 ru emin ad 305 mlarla ilerliyordum ouml n sevi 351 mede bayan 305 n ne kadar zevk almas 305 n 305 sa 287 larsan 305 z sevi 351 meniz o kadar g uuml zel ge ccedil er ve partneriniz sizden olduk ccedil a memnun kal 305 r felsefesiyle sibeli meme u ccedil lar 305 na dilimle yava 351 ccedil a dokunmaya ba 351 lad 305 m meme u ccedil lar 305 n 305 a 287 z 305 m 305 n i ccedil ine almaya ba 351 lad 305 287 305 mda sibelin bi eli sa ccedil lar 305 287 305 m 305 ok 351 uyor di 287 er eli de am 305 ndayd 305 memelerini yalad 305 ktan sonra yava 351 ccedil a a 351 a 287 305 ya inip sibelin kilotunun uuml zerine geldim hi ccedil ccedil 305 karmadan uuml zerinden am 305 na yava 351 ccedil a uuml flemeye ba 351 lad 305 m sibelin inlemeleri artm 305 351 t 305 ilk defa b ouml yle bir sevi 351 me ya 351 ad 305 287 305 n 305 s ouml ylemesi beni sevindiriyordu ona her dokunu 351 um bir ilkti onca sene evli kalmas 305 na ra 287 men b ouml yle bir sevi 351 meden mahrum kalmas 305 da uuml z uuml c uuml yd uuml am 305 n 305 n ccedil evresinde dilimi dola 351 t 305 rmaya ba 351 lad 305 m sibel dayanamay 305 p kilodunu ccedil 305 kard 305 kafam 305 am 305 na do 287 ru bast 305 r 305 rken ellerini ccedil ektim ve hemen de 287 il dedim ccedil ok k ouml t uuml s uuml n sik art 305 k beni noluur diye yalvarmaya ba 351 lad 305 halbu ki daha am 305 na yalamaya ba 351 lamam 305 351 t 305 m sibeli o gece ouml yle bir ccedil 305 ld 305 rtt 305 m ki e 287 er apartmanda kom 351 ular 305 duymad 305 ysa ccedil ok 351 ansl 305 yd 305 k ama ouml 287 rendi 287 ime g ouml re yak 305 n bi arkada 351 305 duymu 351 ve geldi 287 iniz gibi heryeri inlettiniz demi 351 sibele sibeli kocas 305 yla siki 351 ti 287 ini sanm 305 351 zavall 305 m sibelde e 351 inin sabah erkenden giresuna d ouml nd uuml 287 uuml n uuml s ouml yleyip durumu toparlam 305 351 am 305 n 305 yalad 305 ktan sonra sibel kalk 305 p beni yatak odas 305 na g ouml t uuml rd uuml ve yata 287 a itti uuml zerime ccedil 305 k 305 p sikimi am 305 na hizalad 305 o kadar azm 305 351 t 305 ki sikim kalk 305 k ama kuruydu o halde uuml zerine oturdu ve ouml nce biraz ac 305 mas 305 na ra 287 men tamamen i ccedil ine ald 305 sikim ccedil ok uzun say 305 lmaz 15 16 cm ama kal 305 nl 305 287 305 fazla oldu 287 unda sibelin ccedil ok ho 351 una gitti 287 i belliydi uuml zerimde ba 287 305 rarak z 305 plamaya ba 351 lad 305 bende alttan daha sert i ccedil ine girmek i ccedil in o otururken kal ccedil alar 305 m 305 birden yukar 305 kald 305 r 305 yordum bu 351 ekilde bi s uuml re sibeli siktikten sonra uuml zerimden kald 305 r 305 p alt 305 ma ald 305 m ve i ccedil ine girip ccedil 305 kmaya ba 351 lad 305 m sibelin t 305 rnaklar 305 s 305 rt 305 m 305 ccedil izerken bende i ccedil ine h 305 zla girip ccedil 305 k 305 yordum kendimi iyi tutabildi 287 im i ccedil in sibeli bu 351 ekilde yakla 351 305 k 4 5 dk siktim ve yine pozisyon de 287 i 351 tirdik o g uuml zel kal ccedil alar 305 n 305 ouml n uuml mde g ouml rmek istedi 287 im i ccedil in ouml n uuml mde domaltt 305 m ve arkas 305 na ge ccedil tim am 305 ve g ouml t uuml harika g ouml z uuml k uuml yordu am 305 na ge ccedil irdim ve girip ccedil 305 kmaya ba 351 lad 305 m sibelde kendini kald 305 rd 305 ve s 305 rt 305 n 305 g ouml 287 s uuml me dayad 305 ben alttan girip ccedil 305 kmaya devam ediyordum bi ka ccedil dk sonra bo 351 almak uuml zere oldu 287 umu anlad 305 m sibele bunu s ouml yledim bende geliyorum a 351 k 305 m hadiiii diye ba 287 305 rd 305 durduk yere ccedil ocu 287 um olmas 305 n 305 istemedi 287 imden i ccedil ine bo 351 almak istemiyordum bunu s ouml yledi 287 imde korunuyorum a 351 k 305 m nolur i ccedil ime bo 351 al dedi bende kendimi zor tutmaya ba 351 lam 305 351 t 305 m ve onu tekrar ileri itip kal ccedil as 305 ndan tuttum ve sert bir 351 ekilde am 305 na girip ccedil 305 kmaya ba 351 lad 305 m bi ka ccedil saniye sonra geliyorummm diye ba 287 305 r 305 p i ccedil ine bo 351 almaya ba 351 lad 305 m hi ccedil durmadan pompalad 305 m sibelde harika bir 351 ekilde ba 287 305 r 305 yordu o kadar ccedil ok zevk alm 305 351 t 305 m ki anlatamam sikim tamamen inene kadar uuml zerine uzand 305 m ve ouml ylece kald 305 k ikimizde nefes nefeseydik durmadan seni seviyorum diyordu o gece sabaha kadar sibeli siktim sabahta kahvalt 305 yapt 305 k beraber ve bir kez daha birlikte olduktan sonra kimseye g ouml z uuml kmeden apartmandan ccedil 305 kt 305 m sibel hala bursada ve bir pazar g uuml n uuml tekrar bulu 351 ucaz hi ccedil akl 305 mda yokken harika bir seks partnerim oldu olgun bayanlara ilgim hala tam gaz devam ediyor benimle tan 305 351 mak isterseniz 351 imdilik bursaday 305 m ekimden sonra ankarada Canli sikiş sohbeti yapmak için beni araya bilirsiniz 00 353 515 737 08